ייעוץ וקביעת פגישה:
08-6313001

חדשות

מס הרכישה ומס השבח שולמו אך עסקת המקרקעין בוטלה, האם הצדדים זכאים לדרוש החזר? 

 


סעיפים 102- 104 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובעים את המקרים שבהם ניתן יהיה לדרוש החזר מסי מקרקעין ששולמו בטעות או ביתר;

החזרת מס בביטול מכירה

102. המנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי נתבטלו מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין ששולם עליהם המס. 

החזרת מס שנגבה בטעות

103. תוקנה שומה לפי חוק זה והוברר למנהל כי לא היו חייבים בתשלום סכום כסף ששולם כמס, יוחזר אותו סכום למי ששילמו.

הפרשי הצמדה וריבית על החזר (תיקון מס' 15)  תשמ"ד-1984

103א. סכומים שיש להחזירם לפי סעיף 102 או 103 וכן הפרשי הצמדה וריבית, ריבית וקנסות ששולמו בשלהם יוחזרו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמיום התשלום ועד יום ההחזר.

סמכות להחזיר מס לתושב חוץ  (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

103ב. שר האוצר רשאי לקבוע כללים למתן פטור ממס או החזר מס, כולו או מקצתו, לאדם שאינו תושב ישראל, אם סכום המס שאותו אדם שילם בישראל או חייב בו בישראל, לפי הענין, עולה על הסכום שמותר לו בארץ מושבו הקבוע כזיכוי מהמס שחל באותה ארץ על אותה הכנסה או מכירה.

זיכוי ממס שבח במס עזבון

104. מס עזבון החל על עזבון שנכללה בו זכות במקרקעין או זכות באיגוד שמכירתה או שפעולה בה לפי הענין, נתחייבו במס שבח, יזוכה בסכום ששולם כמס שבח בשל אותה מכירה או פעולה.